بودجه به پیاده سازی یک سنگ از ورودی برای ساخت و ساز در پرو