هزینه واحد تولید مالیات بر ارزش افزوده از سنگ شکن سنگ